Meniu Uždaryti

Mokyklos istorija

Pirmoji parapinė mokykla Leipalingyje vyskupo Masalskio paliepimu įkurta1777 (1774?) m., tačiau ji pastato neturėjo, o 1817 m. Varšuvos valdžios įsakymu įsteigtoje mokykloje mokėsi 26 vaikai. Apie 1870 metus čia veikė valsčiaus pradinė mokykla, kurioje mokyta ne lietuvių kalba.

Švietimo ministerijos įsakymu ir Leipalingio  savivaldybės vardu 1923 m. įkurta progimnazija (vidurinė keturklasė mokykla). Ji įsikūrė klasicistinio stiliaus dvaro rūmuose.

Iš pradžių veikė tik dvi pirmosios klasės, kuriose 1924 m. mokėsi 89 mokiniai, o po metų jau buvo 118 mokinių. Nuo pat pirmosios dienos Leipalingio keturklasės direktoriumi buvo seiniškis kun. Bernardas Čepulis, kuris rūpinosi ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų švietimu, todėl 1928 m. Leipalingyje buvo įkurtas vyskupo M. Valančiaus liaudies universiteto skyrius, veikęs iki 1934 m. Dauguma to meto moksleivių buvo ateitininkai, pasiryžę lavintis „tautybės ir katalikybės dvasia“, kiti priklausė skautų skilčiai, kuri išaugo į skautų draugovę, pavadintą Lietuvos Karaliaus Mindaugo vardu. Vidurinė keturklasė (progimnazija) mokykla 1935 m. buvo uždaryta. Per dvylika metų ji išleido 10 laidų.

1940 m. mokykla vėl atkurta (direktoriumi paskirtas P. Batisa) ir iš progimnazijos išaugo į gimnaziją.  1940-1941 m. joje mokėsi 227 mokiniai. Tuo laiku čia mokytojavo žinoma kalbininkė Antanė Kučinskaitė, nuo 1941 m. mokyklai vadovavo žinomas lietuviškos spaudos kolekcininkas Jonas Kirlys, 1942-1943 m. dirbo rašytojas Julius Būtėnas, kuris dėstė lotynų ir lietuvių kalbas.

Karo ir pokario metais daugeliui mokytojų ir mokinių teko palikti mokyklą:  jie kentėjo nuo saugumo persekiojimų, buvo išvežti ar atsikliūdavo kalėjimuose, lageriuose.

Nuo 1944 m. Leipalingio progimnazijai (vėliau gimnazijai) vadovavo 8 direktoriai (daugelis tik po keletą mėnesių): A. Kučinskas, B. Jusaitis, K. Radzevičius, B. Telešius, V. Svetulaitis, B. Balaišis, P. Česnikas, K. Ramanauskas. 1945-1946 m. m. mokėsi 397 mokiniai.

Leipalingio progimnazijos orkestras, vadovaujamas muzikos mokytojo Aleksos (pirmas kairėje). 1944 m.

1946 m. Leipalingio gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą. Po to – dar tris, ir ji buvo pavadinta vidurine mokykla. Be įprastų mokomųjų dalykų buvo dėstomos lotynų, prancūzų kalbos, psichologija, logika. Nors mokytojai ir nebuvo baigę aukštojo mokslo, tačiau mokinių žinios ir įgūdžiai buvo tvirti: daugelis tapo žinomais žmonėmis ir puikiais specialistais.

1948-1952 metais mokyklai vadovavo istorijos mokytojas Jonas Bleizgys, vėliau 1952-1955 m. Jonas Sitka, 1950-1951 m. m. čia mokėsi 497 mokiniai. 1955-1977 m.m. Leipalingio vidurinės mokyklos direktoriumi dirbo fizikos mokytojas Bronislavas Misevičius, tai ilgiausiai (22 metus) vadovavęs direktorius.  1956 m. paminėtas mokyklos dešimtmetis (išleista 10 laidų).  Į mokyklą suvažiavo daug buvusių auklėtinių, mokytojų. Dešimtmečio atminimui mokyklos kieme pasodintas ąžuoliukas – nenykstantis  mokyklinių dienų draugystės simbolis.

Leipalingio gimnazija. 1950 m.

Mokyklos 10- metis. 1956 m.

Mokytojai (iš kairės į dešinę): Jonas Kalinčikovas, Antanas Volungevičius, Jonas Volungevičius, direktorius Jonas Sitka, mokyt. Flioras Mikelionis.1952 m.

Prie mokyklos. Iš kairės: direktorius B. Misevičius, pavaduotojas J. Bleizgys, mokyklos sargas J. Urbanavičius. 1955 m.

Žygiuoja Leipalingio vidurinės mokyklos komanda – spartakiados Veisiejuose nugalėtoja. 1952 m.

Spartakiada. Piramidė. 1960 m.

  1. Misevičiui vadovaujant 1973 m. buvo pastatytas naujas triaukštis mokyklos pastatas, daug dėmesio skirta mokyklos materialinės bazės stiprinimui. 1970 metais Leipalingio vidurinėje mokykloje mokėsi net 700 mokinių. 1977-1983 m. mokyklos direktoriumi vėl paskirtas Jonas Bleizgys, o po jo 1983-1991 m. vadovavo Birutė Zuzevičienė. 1991-2004 m. direktore dirbo Angelė Rudžionienė.

Mokytoja O. Bleizgienė skaito testamentą, kuris buvo padėtas po naujojo mokyklos pastato pamatais. Šalia stovi mokyklos direktorius B. Misevičius. 1973 m.

1996 m. liepos 6 d. Leipalingio vidurinėje mokykloje vyko 50- ties laidų sąskrydis. Iš įvairių kampelių į gimtinę ir mokyklą sugrįžo jos vaikai. Šia proga buvo pasiūta ir pašventinta vėliava, kurioje išaustos keturios mokyklos (senojo dvaro) kolonos simbolizuoja Gėrį, Tikėjimą, Meilę ir Tiesą. Šios vertybės ir skiepijamos jaunųjų leipalingiečių širdyse (1996 m. mokykloje mokėsi 439 mokiniai).

2002 -2004 m.m. mokykla dalyvavo Mokyklų tobulinimo programoje (MTP), kurios tikslas – gerinti mokymosi sąlygas, plėtoti mokytojų profesinę kompetenciją.

Mokyklos komanda: A. Černiauskienė, A. Rudžionienė, M.Stravinskienė, E. Aurylienė

2003-2005 m.m. mokykla dalyvavo tarptautiniame SOCRATES (Comenius – 1 – Mokyklų partnerystė) projekte „Būti Europos piliečiu – ar tai jau realu?“, kurio tikslas – mokymo perimamumas, bendradarbiavimas tarp mokyklų. Projektui vadovavo Huberto Švarco kolegija Soeste ( Vokietija), šalys partnerės: Italija, Rumunija, Lietuva.  Projekto metu buvo pristatomos mokyklų veiklos. Mūsų mokinių ir mokytojų delegacijos 2004 m. lankėsi Vokietijoje, Italijoje, o Leipalingyje 2004 m. gegužės mėn.  lankėsi Huberto – Švarco kolegijos vadovas Klausas Šubertas (projekto koordinatorė A. Černiauskienė).

Nuo 2002-2003 m.m. mokykloje įvesta anglų kalba. Šiais mokslo metais mokėsi 370 mokinių.

2003 m. rugsėjo 1 d. Leipalingio vidurinė mokykla išleido 58 abiturientų laidas ir tapo pagrindine, prie jos prijungtas Ricielių pradinio ugdymo skyrius, kuris 2007 m., nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, panaikintas.

2004 m. rugsėjo 1d. vyko renovuotos mokyklos atidarymo iškilmės. Ta proga dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus su žmona, Seimo narys profesorius Justinas Karosas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, daug kitų garbių svečių.

Juostelę kerpa LR Prezidentas V. Adamkus ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.

Nuo 2004 m. lapkričio mėn. Mokyklos direktoriumi paskirtas Juozas Margelis. 2005m. Jovaišių pradinė mokykla reorganizuota į Leipalingio pagrindinės mokyklos skyrių, kuris 2008 m., nesusirinkus reikiamam mokinių skaičiui, buvo uždarytas.

2006-ųjų birželio 17 d. mokykla savo auklėtinius ir mokytojus pakvietė į 60 – ties laidų sąskrydį. Laisvalaikio salėje įvyko konferencija „Mes čia – iš kur išėjome“, o mokykloje – laidų susitikimai ir smagi vakaronė.

Mokykloje veikė Valančiukų sąjūdžio kuopa, įkurta 1996 m. parapijos klebono J. Alesiaus ir mokytojos O. Bleizgienės iniciatyva (ji valančiukus globojo iki 2001m.). Jie lanko senukus, talkina ir prižiūri kapus, patarnauja ir adoruoja šv. Mišiose, dalyvauja stovyklose, renka labdarą suniai gyvenančioms šeimoms. Kuopos šūkis – „Dora, blaivybė, dvasingumas ir geri darbai“.  2000 m. mokyklos Valančiukų kuopa pripažinta aktyviausia visoje Pietų Lietuvoje, jai priklausė apie 300 narių. Valančiukams dar vadovavo D. Kuckailytė, R. Šumskienė, D. Mačionienė.

Mokyklos pasididžiavimas – kraštotyros muziejus, kurį 1957 m. rugsėjo 2 d. įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytojas Algirdas Volungevičius.Muziejus įsikūręs dvaro antruosiuose rūmuose. Čia saugoma apie 12 tūkst. įvairių sričių eksponatų: etnografijos, archeologijos,istorijos, dailės, tautosakos… 2007 m. mokykloje paminėtas muziejaus 50 – metis, o 2009 m. rugsėjo 1 d.  – suteiktas įkūrėjo Algirdo Volungevičiaus vardas.

Mokytojas Algirdas Volungevičius

Pasiruošę žygiui į Krikštonis.

Šiandien muziejui vadovauja mokytoja Birutė Zuzevičienė, kuri kartu su būrelio „Jotvingis“ nariais tvarko kraštotyrinę medžiagą, rengia ekspozicijas, priima ekskursantus. 2012 m. muziejus už nuoširdžią ir kūrybingą švietėjišką veiklą , puoselėjant mokyklinę muziejininkystę, apdovanotas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka ir statulėle „Dionizo Poškos Baubliai“

Turizmas

Turizmas ilgą laiką mokykloje buvo viena iš geriausių popamokinio darbo formų. 1959 m. surengtas pirmasis turistinis žygis, kurio tikslas – eksponatai kraštotyros muziejui. Vėliau, kiekvienais metais mokyklos turistai dalyvaudavo rajoniniuose, respublikiniuose sąskrydžiuose ir laimėdavo prizines vietas, o 1961 m. dalyvavo visasąjunginiame sąskrydyje Ukrainoje. Apkeliauta Latvija, Ukraina, Baltarusija, pasiekti net Karpatų kalnai. 1961 m. leipalingiečiai turistai įveikė Karpatų  kalnų viršukalnę Goverlą. Jauniesiems turistams vadovavo A. A. Volungevičiai, O. Alkevičienė,  V. Česnulis ir kiti.

Puikių laimėjimų pasiekė mokytojų turistinės grupės, dalyvavusios ne tik rajoniniuose, bet ir respublikiniuose sąskrydžiuose.

Sportas

Mokykla garsėja ir sportiniais pasiekimais. Jau nuo 1952 m. kasmet tampa lengvosios atletikos, rankinio, tinklinio varžybų nugalėtoja (mokytojas Antanas Volungevičius, vėliau – B. ir V. Motiejūnai, V. Vasiliauskas, Antanas Ruginis, A. Gudaitis)   Kiekvienais metais (rudenį ir pavasarį) mokykloje organizuojami krosai, sporto šventės, kuriose varžosi ir mokytojai su mokiniais. 1980 m. stadione pastatyta sportinių įrenginių kompleksas, o 2011 m. įrengta universali dirbtinės dangos sporto aikštelė.

Prieš varžybas. 1983 m.

Geriausia Lazdijų rajone 1978/79 m. m. lengvaatletė Ramunė Saveikytė

Sportiškiausias kolektyvas (Hermio maratonas, Druskininkai, 2013)

Darbinis mokymas

1959-1960 m.m. įvestas gamybinis mokymas – mergaitės mokėsi kulinarijos specialybės (mokytoja Telešienė Felicija), vėliau ruošiami traktorininkai – laukininkai, pienininkystės specialistai, vairuotojai, staliai, šaltkalviai, kolūkio gamybos buhalteriai. Gamybiniam darbui vadovavo direktoriaus pavaduotojas gamybiniam darbui Krancevičius Juozas. 1979 metais mokykloje įvestas darbinis mokymas – automobilizmas. Jis vykdytas iki 2003 m.

Darbinio mokymo pamoka

Mokytojai kraštotyrininkai

1953 – 2000 m. mokykloje veikė tautosakos būrelis, vadovaujamas Onos Alesiūtės – Bleizgienės. Kartu su mokiniais parengta  90 tautosakos rinkinių „Tautosaka iš Leipalingio apylinkių“, saugomų Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Mokytoja O.Bleizgienė

Ona Alesiūtė – Bleizgienė parengė ir išleido knygas: „Kaimas prie Avirio“, „Skamba Gerdašių varpai“, poezijos rinkinius „Prieš saulėlydį“, „Kas širdžiai brangu“, taip pat ji užrašė tremtinių atsiminimų, Leipalingio kapinių istoriją, sudarė fotoalbumą “Mažoji Leipalingio architektūra“, užrašė Norkūnų ir Dubraviškės kaimų istorijas.

2003 m. fizikos mokytojas, buvęs direktorius Bronislavas Misevičius išleido knygą „Tėviškės padangė“, kurioje tyrinėjama gimtojo Mižonių kaimo istorija, aprašomi žmonių likimai, papročiai, kultūra.

Direktorius B. Misevičius

2009 m. pasirodė Algirdo Volungevičiaus knyga „Leipalingis – paslapčių ir jotvingių kraštas“  (išleista jau po autoriaus mirties), pasakojanti apie gimtąjį Leipalingį.

Nuo 2008 m. mokyklai vadovauja Asta Černiauskienė.

2013 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungtas Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“. 2013-2014 m. m. mokykloje mokėsi 190 mokinių.

Mokykla atvira miestelio bendruomenei: aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuos, projektuose, šventėse, akcijose, parodose, susitikimuose.

Leipalingio mokyklą baigė daug žymių žmonių: habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algimantas Radzevičius, kalbininkas, vertėjas Bronys Savukynas, poetės: Julija Jekentaitė, Dalia Bozytė, Ona Bleizgienė, pedagoginių ir prozos knygų autorius Vytautas Mizeras, žurnalistai: Vytautas Leščinskas, Juozas Kuckailis, Jonas Varnauskas, Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius, „Rekrūto atsiminimų“ ir poezijos rinkinių autorius kun. Robertas Grigas,  gamtos mokslų (fizikos) daktaras  Česlovas Radvilavičius, žinomas išradėjas,  edukacijos mokslų daktaras Danielius Radžiukynas, technikos mokslų daktarai: Algirdas Navickas, Algimantas Šerkšnas ir Regina Kazlauskaitė – Kulvietienė,  klinikinis psichologas, psichoterapeutas, psichologijos mokslų daktaras, pradėjęs egzistencinės psichologijos raidą Lietuvoje Rimantas Antanas Kočiūnas, garsūs sportininkai, rekordininkai, treneriai:  Antanas Černiauskas, Antanas Taraskevičius, Antanas Rutkauskas, socialinių mokslų daktaras Bronius Žėkas, ekonomikos mokslų daktaras Audrius Misevičius,  agrarinių mokslų daktarai: Bronius Saukevičius, Bronius Švitra, socialinių mokslų (edukologijos) daktaras Romas Prakapas, geografas Marijus Pileckas,   Lietuvos kariuomenės pulkininkas Kęstutis Kuckailis ir daugelis kitų.

Renovuotos mokyklos atidarymas

Skip to content